A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Werkingssfeer en definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
b. Energiek: De opdrachtnemer, Dirk-Jan Peters, h.o.d.n. Energiek Installaties en diens
personeel;
c. Engineeringskosten: alle kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van het
basisontwerp en de gedetailleerde engineering, specificaties, calculaties, vergaderingen etc, met inbegrip van process engineering, projectmanagement, begroting, planning en cost control en daarmede verband houdende kosten;
d. Installatiewerkzaamheden: het geheel van ontwerp, installatie en onderhoudswerkzaamheden met inbegrip van de levering van goederen en diensten dat Energiek moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt;
e. Offerte:
De schriftelijke opgave door Energiek Installaties van werkzaamheden en de vergoeding die Energiek Installaties voor de uitvoering van deze werkzaamheden vraagt;
f. Opdracht:
Iedere overeenkomst van opdracht die tussen Energiek Installaties en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst van opdracht;
g. Opdrachtgever: Iedere partij, ongeacht of dit een natuurlijke of rechtspersoon is, die een overeenkomst sluit met Energiek Installaties, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Energiek Installaties een offerte uitbrengt;
h. Werkzaamheden: installatiewerkzaamheden en alle overige werkzaamheden, zoals bouw- en sloopwerkzaamheden, aanlegwerkzaamheden en andere werkzaamheden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Energiek, zowel handelingen in het kader van installatiewerkzaamheden als overige werkzaamheden, zoals offertes en opdrachten in het kader van (raam-)overeenkomsten, en prevaleren ook boven de algemene voorwaarden van Opdrachtgever indien Energiek de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Energiek niet aanvaard

3. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 2 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met Energiek heeft aanvaard.

Artikel 2 Aanbieding

1. De aanbieding van Energiek is vrijblijvend: Energiek kan de aanbieding tot 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen.
2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
3. Opdrachtgever dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.
4. Indien op basis van een aanbieding van Energiek geen opdracht tot stand komt heeft Energiek ten laste van opdrachtgever recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de engeneeringskosten en/of de kosten van ontwerpen of begroten,
conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van deze verschuldigde kosten vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

Artikel 3 Verplichtingen van Energiek

1. Tenzij in de opdracht anders is bepaald, zal Energiek verzekeringen aangaan, een en ander voor zover dit naar de aard en omvang van de werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk is. In de verzekeringen van Energiek zijn opdrachtgever, diens gemachtigde en/of andere door opdrachtgever ingeschakelde derden niet als medeverzekerde opgenomen.
2. De kosten van de onder lid 1 genoemde verzekeringen komen voor rekening van opdrachtgever. Energiek zorgt er voor dat opdrachtgever tijdig desgevraagd schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde verzekeringen ontvangt.
3. Bij door of vanwege opdrachtgever verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken is Energiek niet verder gehouden dan een globale toetsing daarvan. Voor installatiewerkzaamheden is de toetsing beperkt tot een globale toetsing aan de normen van het installatievak. De controle door Energiek van door opdrachtgever te leveren goederen omvat niet meer dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, de controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.

Artikel 4 Verplichtingen van opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt er voor, dat Energiek tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om Energiek in staat te stellen de werkzaamheden conform de opdracht te realiseren. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
2. Opdrachtgever zorgt er voor, dat Energiek tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de opdracht uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld. Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
3. Opdrachtgever vrijwaart Energiek voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.
4. Opdrachtgever zorgt er voor, dat Energiek tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden. Bij installatiewerkzaamheden zorgt opdrachtgever voor de nodige vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen voor de opzet van de installatiewerkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Indien opdrachtgever in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan Energiek de opdracht krachtens artikel 8 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.
5. Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. Opdrachtgever is verplicht Energiek en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
7. Opdrachtgever zorgt er voor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht Energiek tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde
(nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink-)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
8. Bij installatiewerkzaamheden is opdrachtgever verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. Energiek zal naar beste vermogen opdrachtgever de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.
9. Opdrachtgever zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat Energiek in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend opdrachtgever is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
10. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan Energiek kan worden toegerekend. Bij installatiewerkzaamheden geldt dat schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat, voor rekening komt van opdrachtgever.
11. Opdrachtgever is verplicht Energiek schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van Energiek daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
12. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/ of bacteriën die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella. Opdrachtgever kan Energiek opdragen om de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 10. Ongeacht of Energiek deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 9.
13. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.
14. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. Energiek is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien opdrachtgever de contractsvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft Energiek recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 9.
15. Opdrachtgever is buiten de werktijden van Energiek verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van Energiek, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
16. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.
17. Opdrachtgever staat Energiek toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.
18. Opdrachtgever is verplicht om zowel alle goederen van Energiek als de goederen van hemzelf die op grond van de opdracht moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.
19. Opdrachtgever is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van Energiek dan wel alle in verband met de offerte en/of opdracht van Energiek ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is opdrachtgever verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid
opgenomen verplichting verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 100.000,00 onverminderd het recht van Energiek om schadevergoeding te vorderen.
20. Opdrachtgever voldoet de door hem aan Energiek verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel 13.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle voor de werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden eigendom van opdrachtgever nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen uit de opdracht heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen opdrachtgever wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
Artikel 6 Termijnen
1. Energiek kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de overeenkomst iets anders is bepaald.
2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Energiek niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen technisch aannemer en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.
Artikel 7 Aanvaarding en oplevering
1. Zodra Energiek te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding (de gereedmelding) en opdrachtgever deze niet binnen de door Energiek gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
2. Kleine gebreken die op korte termijn kunnen worden hersteld, kunnen de aanvaarding niet belemmeren, tenzij, in het geval van installatiewerkzaamheden, deze gebreken de ingebruikneming van de installatie in de weg staan.
3. Na de aanvaarding worden de resultaten van de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd.
4. Worden de resultaten van de werkzaamheden door opdrachtgever (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 1 bedoelde gereedmelding.

Artikel 8 Schorsing, ontbinding en opzegging

1. Opdrachtgever is bevoegd de werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met Energiek in overleg te treden omtrent de gevolgen.
2. Indien Energiek ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijn- verlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 9.
3. Worden de werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit Energiek niet toe te rekenen, dan is opdrachtgever verplicht om, berekend naar de stand van de werkzaamheden, aan Energiek alle verrichte werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Energiek
reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.
4. Als de werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is Energiek bevoegd de opdracht te ontbinden.
5. Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de opdracht is tekortgeschoten, is Energiek gerechtigd de opdracht te ontbinden.
6. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de opdracht geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
7. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is opdrachtgever verplicht om de vaste prijs die in de opdracht is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die voor Energiek uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door Energiek te maken kosten, wordt de door Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Energiek bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou hebben gemaakt.
8. Opdrachtgever is tevens verplicht de schade die Energiek lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van Energiek die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die opdrachtgever niet kan worden toegerekend.
Artikel 9 Termijnverlenging en/of kostenvergoeding
1. Behoudens het bepaalde in artikel 10 heeft Energiek recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a. de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Energiek kan worden toegerekend, of
b. deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is, of
c. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de klant naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de opdracht ongewijzigd in stand blijft.
2. Een verzoek om termijnverlenging en/of kostenvergoeding wordt schriftelijk medegedeeld.

Artikel 10 Wijzigingen (meer en minder werk)

1. Opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen in de opdracht, werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden, en het werkplan conform artikel 16, aan Energiek op te dragen.
2. Energiek is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren.
3. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan Energiek kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 9.
4. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van Energiek op betaling onverlet.
Artikel 11 Prijs en betaling
1. Alle wachturen resp. uitvaluren voor Energiek en personeel resp. materieel van Energiek veroorzaakt door opdrachtgever worden verrekend op basis van de in de opdracht vastgelegde tarieven.
2. Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen. Energiek is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de opdracht krachtens artikel 8 is opgezegd of
ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van Energiek in het kader van de opdracht.
3. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.
4. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om voor of namens Energiek betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.
5. Energiek kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.

Artikel 12 In gebreke blijven van opdrachtgever

1. Indien opdrachtgever aan een keuring of aanvaarding van de werkzaamheden niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betalingstermijn niet tijdig verricht, heeft Energiek aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betalingstermijn uiterlijk had behoren te zijn voldaan. In dat geval is Energiek tevens bevoegd om de werkzaamheden te schorsen.
2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan Energiek aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder aanmaning door Energiek. In dat geval is de technisch aan- nemer tevens bevoegd om de opdracht te ontbinden krachtens artikel 8.
3. Als Energiek vermoedt dat opdrachtgever de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is Energiek gerechtigd om van opdrachtgever en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is Energiek bevoegd de werkzaamheden te schorsen of de opdracht te ontbinden krachtens artikel 8.
4. Ingeval opdrachtgever de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is Energiek bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij opdrachtgever heeft aangemaand om de goederen alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. Energiek is bevoegd het aan opdrachtgever uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surseance of faillissement.
5. Alle werkelijk door Energiek gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en garantie

1. Na het tijdstip van oplevering is Energiek niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
a. die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
b. opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en
bovendien
c. opdrachtgever die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had
moeten ontdekken.
2. Is Energiek krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door opdrachtgever dientengevolge geleden, directe materiële schade.
3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten
evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde zal Energiek voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is herstellen of de schade beperken of opheffen, gedurende de in lid 9 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding, komt opdrachtgever niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door Energiek een schadevergoeding betaald. Door Energiek vervangen onderdelen worden zijn eigendom.
5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is Energiek slechts aansprakelijk indien en voor zover opdrachtgever bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van Energiek.
6. Energiek is bij werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die niet wordt gedekt door de CAR-verzekering van opdrachtgever, indien hij zulks heeft afgesloten. Indien en voor zover opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Energiek te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar. Een verplichting tot het afsluiten van een CAR-verzekering door opdrachtgever kan onderdeel zijn van de voorwaarden bij de opdracht en wordt in de offerte vermeld.
7. De omvang van de door Energiek te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de opdracht vastgelegde prijs.
8. Elke aansprakelijkheid van Energiek vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de opdracht door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
9. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd Energiek in gebreke heeft gesteld.
10. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.
11. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor Energiek krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop de opdracht door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
12. Opdrachtgever vrijwaart Energiek tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door opdrachtgever aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door Energiek ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het bepaalde in lid 6 dit artikel.
13. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of opdracht is Energiek in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Energiek het gevolg is van:
a. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
b. tekortschieten van hulppersonen;
c. transportmoeilijkheden;
d. brand en verlies van te verwerken onderdelen;
e. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
f. gewelddadige of gewapende acties;
g. storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of
programmatuur van Energiek of derden.

14. Indien zich een omstandigheid als bedoeld in lid 12 voordoet, zal Energiek – teneinde daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.

15. Opdrachtgever vrijwaart Energiek tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van opdrachtgever blijft.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan opdrachtgever geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij Energiek. Energiek heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en opdrachtgever heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
2. De door Energiek aan opdrachtgever afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Energiek heeft voldaan.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de volgens het ontwerp van Energiek gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Energiek en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. Energiek is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van Energiek vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
4. Opdrachtgever is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van Energiek, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de opdracht is ontbonden wegens een tekortkoming die aan Energiek kan worden toegerekend. In dat geval is Energiek niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens Opdrachtgever.
5. Het gebruiksrecht van opdrachtgever met betrekking tot de door Energiek ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet exclusief. Opdrachtgever mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waar- voor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de opdracht is vastgelegd.
6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is opdrachtgever verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is opdrachtgever verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de opdracht en op alle opdrachten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil tussen Energiek en opdrachtgever, zal, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en - Handel, gevestigd te 's Gravenhage, zoals die luiden drie maanden voor de dag waarop de opdracht is gesloten.
3. In afwijking van het voorgaande lid is Energiek bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de Wet bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Energiek.
4. Opdrachtgever is verplicht ter zake van de opdracht in Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt opdrachtgever geacht domicilie te hebben gekozen in Den Haag.
B. Bijzondere bepalingen betreffende het onderhoud van installaties
De bepalingen in dit hoofdstuk B zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in een opdracht is vastgelegd, dat Energiek gedurende de onderhoudsperiode onderhoudswerkzaamheden zal realiseren.

Artikel 16 Werkingssfeer en definities

1. Aan de volgende in dit hoofdstuk gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
a. Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die Energiek moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de opdracht voortvloeiende eisen beantwoordt.
b. Storing: een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de installatie.

Artikel 17 Uitvoering van de werkzaamheden

1. Energiek spant zich gedurende de onderhoudsperiode naar vermogen in om middels preventief onderhoudswerk de kans op het optreden van storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve onderhoudswerkzaamheden storingen op te heffen. Onderhoudswerkzaamheden kunnen ook op afstand worden verricht middels een via telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte verbinding met de installatie.
2. Energiek maakt na de gunning van de opdracht een werkplan met een schematisch overzicht van de onderhoudswerkzaamheden, de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze zullen worden uitgevoerd. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door Opdrachtgever.
3. Bij de uitvoering van correctieve onderhoudswerkzaamheden dient opdrachtgever vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door Energiek werkelijk gemaakte kosten.
4. Na voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden verzoekt Energiek opdrachtgever om de opdracht voor voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.
5. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt Energiek er voor dat op het terrein of de locatie waar de onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de 'As Built' situatie van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen een in de opdracht vastgelegde vergoeding.
6. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid van de installatie dit eisen of de wettelijke regels, voorschriften en beschikkingen van overheidswege dit voorschrijven informeert Energiek opdrachtgever omtrent te nemen maatregelen. Opdrachtgever kan door middel van een wijziging krachtens artikel 10 Energiek de noodzakelijke constructiewijziging dan wel andere (projectmatige) werkzaamheden separaat opdragen.
7. Energiek stelt opdrachtgever tevoren in kennis van het tijdstip waarop de onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Worden de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit Energiek niet toe te rekenen, dan heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 9.

8. Onverminderd het bepaalde in lid 3 zal Energiek zich naar vermogen inspannen om spoedeisende storingen na opdracht van opdrachtgever binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van Energiek verholpen.

9. Energiek zal de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de opdracht is vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt.
10. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
11. De door Energiek uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de opdracht vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de Risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.
12. Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

Beoordelingen

Cijfer: 10

Zou u Dirk-Jan weer inhuren? : Absoluut

"Wat er beter had gekund, kunnen we niet verzinnen. Dirk-Jan is op-en-top servicegericht en daarnaast ook nog eens een innemende persoonlijkheid. Wij focussen ons op kleine zelfstandige ondernemers voor onze grotere huis-en-tuinklussen en zijn blij dat we Dirk-Jan aan onze lijst hebben kunnen toevoegen."

- Mirjam & Ronald

Cijfer: 9

Zou u Dirk-Jan weer inhuren? : Absoluut

"Snelle en nette dienstverlening waar je door wordt ontzorgd. Het vinden van de juiste oplossing kostte even wat denkwerk, maar is uiteindelijk zeer goed uitgepakt."

- Marijke

Cijfer: 10

Zou u Dirk-Jan weer inhuren: Absoluut

"Zeer snelle en goede service, vriendelijkheid en de juiste kennis maakt dat ik je zeker ga aanbevelen bij meerdere mensen."

- Cor van Straalen

Cijfer: 9

Zou u Dirk-Jan weer inhuren?: Absoluut

"Opvolgafspraak kon beter vanuit jouw initiatief gemaakt worden ipv de mijne. Dat geeft een professioneler en voortvarender indruk. Verder ben ik echter zeer tevreden en hoop ik vaker van je diensten gebruik te maken, mocht het zo voorkomen. Ik zal je ook aanbevelen bij anderen."

- Nicole

Cijfer: 9

Zou u Dirk-Jan weer inhuren?: Absoluut

"Zoals al persoonlijk verteld vinden wij jou schoon werken en denk jij met ons mee. Dat is als prettig ervaren."

- David